(Kommentare: 0)

BdKEP-Strategiegruppe | zoom | 31.10.2022 | Verbrennerausstieg 2035

 

 

   English version      Wersja polska       Türkçe versiyon        Українська версія

 

   Die BdKEP Strategiegruppe:

Die BdKEP Strategiegruppe | Umstellung von KEP Nutzfahrzeugflotten | Verbrennerausstieg 2035 kommt am 31.10.2022 um15:00 Uhr zu einem ersten virtuellen Treffen zusammen.

Der geplante Verbrennerausstieg 2035 für leichte Nutzfahrzeuge stellt die KEP-Branche vor große Herausforderungen. Er ist in den umfangreichen Green New Deal der EU und weitere Regelwerke eingebettet. Der Verkehrssektor steht wegen des hohen Anteils am Ausstoß von Treibhausgasen im Fokus der Gesellschaft. Die Nutzfahrzeughersteller und global aktive KEP Unternehmen sind spürbar auf dem Weg Richtung Mobilität auf Basis von regenerativen Energien. Kunden fragen zunehmend klimafreundliche Transporte nach.

Dadurch wächst der Handlungsdruck auf die KEP Branche. Es braucht schon heute Strategien für die Reaktion auf die Transformationen. Innerhalb des Verbandes gibt es dazu verschiedene Sichtweisen. Daraus wiederum ergeben sich unterschiedliche Strategien für die kommenden Jahre.

Ziele der Strategiegruppe sind

 • Verschiedene Sichtweisen der Mitglieder zu den kommenden Entwicklungen zusammen zu tragen
 • Einen Überblick zu den betreffenden Regelwerken und ihre Auswirkungen auf die KEP Branche zu verschaffen
 • Mögliche Strategien zur Transformation der Unternehmen zu erarbeiten
 • Unterstützung bei der Umsetzung der Strategien leisten
 • Begleitung der Aktivitäten in Politik, Verwaltung und Gesellschaft sowie Erarbeitung von Standpunkten und Impulse für die Kommunikation mit den Beteiligten

Wer dabei sein möchte, bitte die Zugangsdaten über support@bdkep.de oder per DM anfragen.

BdKEP Strategiegruppe:  Umstellung von KEP Nutzfahrzeugflotten | Verbrennerausstieg 2035 | virtuelles Treffen | 31.10.2022 |  15:00 Uhr

 


 

   BdKEP Strategy Group:

Combustion phase-out 2035 - Conversion of CEP commercial vehicle fleets | Virtual meeting 31.10.2022 | 3 p.m.

The planned 2035 phase-out of internal combustion vehicles for light #commercial vehicles poses major challenges for the #KEP industry. It is embedded in the EU's comprehensive Green New Deal and other regulatory frameworks. The transport sector is in the focus of society because of its high share of greenhouse gas emissions. Commercial vehicle manufacturers and globally active CEP companies are noticeably moving towards #mobility based on renewable energies. Customers are increasingly asking for climate-friendly #transports.

This increases the pressure on the CEP sector to act. Strategies for responding to the transformations are already needed today. There are different perspectives on this within the association. This in turn results in different strategies for the coming years.

The goals of the strategy group are

 • To bring together different perspectives of the members on the coming developments.
 • To provide an overview of the relevant regulations and their impact on the CEP sector.
 • To work out possible strategies for the transformation of the companies
 • To provide support for the implementation of the strategies
 • To accompany the activities in politics, administration and society as well as to work out of points of view and impulses for communication with stakeholders.

Anyone who would like to be involved, please request the access data via support@bdkep.de or by DM.

 

 


 

   Grupa Strategiczna BdKEP:

Wycofanie spalania 2035 - Konwersja floty pojazdów użytkowych CEP | Wirtualne spotkanie 31.10.2022 | godz. 15.00.

Planowane na 2035 r. wycofanie z eksploatacji pojazdów spalinowych w przypadku lekkich pojazdów #komercyjnych stawia przed branżą #KEP duże wyzwania. Jest on wbudowany w kompleksowy unijny Zielony Nowy Ład i inne ramy regulacyjne. Sektor transportu znajduje się w centrum zainteresowania społeczeństwa ze względu na jego wysoki udział w emisji gazów cieplarnianych. Producenci pojazdów użytkowych i działające globalnie firmy CEP zauważalnie zmierzają w kierunku #mobilności opartej na odnawialnych źródłach energii. Klienci coraz częściej pytają o przyjazne dla klimatu #transporty.

Zwiększa to presję na sektor CEP do działania. Strategie reagowania na przemiany są potrzebne już dziś. W ramach stowarzyszenia istnieją różne punkty widzenia na ten temat. To z kolei skutkuje różnymi strategiami na najbliższe lata.

Cele grupy strategicznej to.

 • Zebranie różnych punktów widzenia członków na nadchodzące wydarzenia.
 • Przedstawienie przeglądu odpowiednich regulacji i ich wpływu na sektor CEP.
 • Wypracowanie możliwych strategii przekształceń spółek
 • Zapewnienie wsparcia dla realizacji strategii
 • Towarzyszyć działaniom w polityce, administracji i społeczeństwie, a także wypracować punktów widzenia i impulsów do komunikacji z interesariuszami.

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie, proszę o dane dostępowe przez support@bdkep.de lub przez DM.

 


 

   BdKEP Strateji Grubu:

Yakma aşamasının kaldırılması 2035 - YSÖP ticari araç filolarının dönüşümü | Sanal toplantı 31.10.2022 | 3 p.m.

Hafif #ticari araçlar için içten yanmalı araçların 2035 yılında aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması #KEP sektörü için büyük zorluklar teşkil etmektedir. AB'nin kapsamlı Yeşil Yeni Anlaşma ve diğer düzenleyici çerçevelerinde yer almaktadır. Ulaştırma sektörü, sera gazı emisyonlarındaki yüksek payı nedeniyle toplumun odağında yer almaktadır. Ticari araç üreticileri ve küresel çapta faaliyet gösteren CEP şirketleri gözle görülür bir şekilde yenilenebilir enerjilere dayalı #mobiliteye doğru ilerliyor. Müşteriler giderek daha fazla iklim dostu #taşımacılık talep ediyor.

Bu da YSÖP sektörü üzerindeki harekete geçme baskısını artırmaktadır. Dönüşümlere yanıt vermeye yönelik stratejilere bugünden ihtiyaç duyulmaktadır. Dernek içinde bu konuda farklı bakış açıları var. Bu da önümüzdeki yıllar için farklı stratejilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Strateji grubunun hedefleri şunlardır

 • Üyelerin önümüzdeki gelişmelere ilişkin farklı bakış açılarını bir araya getirmek.
 • İlgili yönetmeliklere ve bunların YSÖP sektörü üzerindeki etkilerine genel bir bakış sağlamak.
 • Şirketlerin dönüşümü için olası stratejiler üzerinde çalışmak
 • Stratejilerin uygulanması için destek sağlamak
 • Siyaset, yönetim ve toplum alanındaki faaliyetlere eşlik etmek ve çalışmalar yapmak Paydaşlarla iletişim için bakış açıları ve dürtüler.

Dahil olmak isteyen herkes, lütfen erişim verilerini support@bdkep.de adresinden veya DM'den talep edin.

 


 


   Стратегічна група BdKEP:

Поетапна відмова від спалювання 2035 - Переобладнання автопарків комерційних транспортних засобів CEP | Віртуальна зустріч 31.10.2022 | 15:00

Запланована до 2035 року поетапна відмова від двигунів внутрішнього згоряння для легких #комерційних транспортних засобів ставить серйозні виклики для галузі #КЕП. Він закладений у всеосяжному Зеленому новому курсі ЄС та інших нормативно-правових документах. Транспортний сектор знаходиться в центрі уваги суспільства через високу частку викидів парникових газів. Виробники комерційних транспортних засобів та глобально активні компанії CEP помітно рухаються до #мобільності на основі відновлюваних джерел енергії. Клієнти все частіше запитують про кліматично чисті #перевезення.

Це посилює тиск на сектор КЕП, змушуючи його діяти. Стратегії реагування на трансформації потрібні вже сьогодні. В асоціації існують різні точки зору з цього приводу. Це, в свою чергу, призводить до різних стратегій на найближчі роки.

Цілями стратегічної групи є

 • Звести воєдино різні точки зору членів організації на майбутній розвиток подій.
 • Надати огляд відповідних нормативно-правових актів та їх впливу на сектор КЕП.
 • опрацювати можливі стратегії трансформації компаній
 • Надавати підтримку в реалізації стратегій
 • супроводжувати діяльність у політиці, управлінні та суспільстві, а також розробляти точок зору та імпульсів для комунікації зі стейкхолдерами.

Усіх, хто бажає долучитися, просимо запитувати дані для доступу через support@bdkep.de або DM.

BdKEP | Berlin, 31. October 2022

Andreas Schumann
Chairman BdKEP

Photo

Photo by Thomas Geldmacher from KEP-WiDi

Zurück

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 9 und 7.