(Kommentare: 0)

BdKEP-Strategiegruppe | zoom | 31.10.2022 | Verbrennerausstieg 2035

 

 

   English version      Wersja polska       Türkçe versiyon        ?????????? ??????

 

   Die BdKEP Strategiegruppe:

Die BdKEP Strategiegruppe | Umstellung von KEP Nutzfahrzeugflotten | Verbrennerausstieg 2035 kommt am 31.10.2022 um15:00 Uhr zu einem ersten virtuellen Treffen zusammen.

Der geplante Verbrennerausstieg 2035 für leichte Nutzfahrzeuge stellt die KEP-Branche vor große Herausforderungen. Er ist in den umfangreichen Green New Deal der EU und weitere Regelwerke eingebettet. Der Verkehrssektor steht wegen des hohen Anteils am Ausstoß von Treibhausgasen im Fokus der Gesellschaft. Die Nutzfahrzeughersteller und global aktive KEP Unternehmen sind spürbar auf dem Weg Richtung Mobilität auf Basis von regenerativen Energien. Kunden fragen zunehmend klimafreundliche Transporte nach.

Dadurch wächst der Handlungsdruck auf die KEP Branche. Es braucht schon heute Strategien für die Reaktion auf die Transformationen. Innerhalb des Verbandes gibt es dazu verschiedene Sichtweisen. Daraus wiederum ergeben sich unterschiedliche Strategien für die kommenden Jahre.

Ziele der Strategiegruppe sind

 • Verschiedene Sichtweisen der Mitglieder zu den kommenden Entwicklungen zusammen zu tragen
 • Einen Überblick zu den betreffenden Regelwerken und ihre Auswirkungen auf die KEP Branche zu verschaffen
 • Mögliche Strategien zur Transformation der Unternehmen zu erarbeiten
 • Unterstützung bei der Umsetzung der Strategien leisten
 • Begleitung der Aktivitäten in Politik, Verwaltung und Gesellschaft sowie Erarbeitung von Standpunkten und Impulse für die Kommunikation mit den Beteiligten

Wer dabei sein möchte, bitte die Zugangsdaten über support@bdkep.de oder per DM anfragen.

BdKEP Strategiegruppe:  Umstellung von KEP Nutzfahrzeugflotten | Verbrennerausstieg 2035 | virtuelles Treffen | 31.10.2022 |  15:00 Uhr

 


 

   BdKEP Strategy Group:

Combustion phase-out 2035 - Conversion of CEP commercial vehicle fleets | Virtual meeting 31.10.2022 | 3 p.m.

The planned 2035 phase-out of internal combustion vehicles for light #commercial vehicles poses major challenges for the #KEP industry. It is embedded in the EU's comprehensive Green New Deal and other regulatory frameworks. The transport sector is in the focus of society because of its high share of greenhouse gas emissions. Commercial vehicle manufacturers and globally active CEP companies are noticeably moving towards #mobility based on renewable energies. Customers are increasingly asking for climate-friendly #transports.

This increases the pressure on the CEP sector to act. Strategies for responding to the transformations are already needed today. There are different perspectives on this within the association. This in turn results in different strategies for the coming years.

The goals of the strategy group are

 • To bring together different perspectives of the members on the coming developments.
 • To provide an overview of the relevant regulations and their impact on the CEP sector.
 • To work out possible strategies for the transformation of the companies
 • To provide support for the implementation of the strategies
 • To accompany the activities in politics, administration and society as well as to work out of points of view and impulses for communication with stakeholders.

Anyone who would like to be involved, please request the access data via support@bdkep.de or by DM.

 

 


 

   Grupa Strategiczna BdKEP:

Wycofanie spalania 2035 - Konwersja floty pojazdów u?ytkowych CEP | Wirtualne spotkanie 31.10.2022 | godz. 15.00.

Planowane na 2035 r. wycofanie z eksploatacji pojazdów spalinowych w przypadku lekkich pojazdów #komercyjnych stawia przed bran?? #KEP du?e wyzwania. Jest on wbudowany w kompleksowy unijny Zielony Nowy ?ad i inne ramy regulacyjne. Sektor transportu znajduje si? w centrum zainteresowania spo?ecze?stwa ze wzgl?du na jego wysoki udzia? w emisji gazów cieplarnianych. Producenci pojazdów u?ytkowych i dzia?aj?ce globalnie firmy CEP zauwa?alnie zmierzaj? w kierunku #mobilno?ci opartej na odnawialnych ?ród?ach energii. Klienci coraz cz??ciej pytaj? o przyjazne dla klimatu #transporty.

Zwi?ksza to presj? na sektor CEP do dzia?ania. Strategie reagowania na przemiany s? potrzebne ju? dzi?. W ramach stowarzyszenia istniej? ró?ne punkty widzenia na ten temat. To z kolei skutkuje ró?nymi strategiami na najbli?sze lata.

Cele grupy strategicznej to.

 • Zebranie ró?nych punktów widzenia cz?onków na nadchodz?ce wydarzenia.
 • Przedstawienie przegl?du odpowiednich regulacji i ich wp?ywu na sektor CEP.
 • Wypracowanie mo?liwych strategii przekszta?ce? spó?ek
 • Zapewnienie wsparcia dla realizacji strategii
 • Towarzyszy? dzia?aniom w polityce, administracji i spo?ecze?stwie, a tak?e wypracowa? punktów widzenia i impulsów do komunikacji z interesariuszami.

Wszystkich, którzy chcieliby wzi?? udzia? w projekcie, prosz? o dane dost?powe przez support@bdkep.de lub przez DM.

 


 

   BdKEP Strateji Grubu:

Yakma a?amas?n?n kald?r?lmas? 2035 - YSÖP ticari araç filolar?n?n dönü?ümü | Sanal toplant? 31.10.2022 | 3 p.m.

Hafif #ticari araçlar için içten yanmal? araçlar?n 2035 y?l?nda a?amal? olarak kullan?mdan kald?r?lmas? #KEP sektörü için büyük zorluklar te?kil etmektedir. AB'nin kapsaml? Ye?il Yeni Anla?ma ve di?er düzenleyici çerçevelerinde yer almaktad?r. Ula?t?rma sektörü, sera gaz? emisyonlar?ndaki yüksek pay? nedeniyle toplumun oda??nda yer almaktad?r. Ticari araç üreticileri ve küresel çapta faaliyet gösteren CEP ?irketleri gözle görülür bir ?ekilde yenilenebilir enerjilere dayal? #mobiliteye do?ru ilerliyor. Mü?teriler giderek daha fazla iklim dostu #ta??mac?l?k talep ediyor.

Bu da YSÖP sektörü üzerindeki harekete geçme bask?s?n? art?rmaktad?r. Dönü?ümlere yan?t vermeye yönelik stratejilere bugünden ihtiyaç duyulmaktad?r. Dernek içinde bu konuda farkl? bak?? aç?lar? var. Bu da önümüzdeki y?llar için farkl? stratejilerin ortaya ç?kmas?na neden olmaktad?r.

Strateji grubunun hedefleri ?unlard?r

 • Üyelerin önümüzdeki geli?melere ili?kin farkl? bak?? aç?lar?n? bir araya getirmek.
 • ?lgili yönetmeliklere ve bunlar?n YSÖP sektörü üzerindeki etkilerine genel bir bak?? sa?lamak.
 • ?irketlerin dönü?ümü için olas? stratejiler üzerinde çal??mak
 • Stratejilerin uygulanmas? için destek sa?lamak
 • Siyaset, yönetim ve toplum alan?ndaki faaliyetlere e?lik etmek ve çal??malar yapmak Payda?larla ileti?im için bak?? aç?lar? ve dürtüler.

Dahil olmak isteyen herkes, lütfen eri?im verilerini support@bdkep.de adresinden veya DM'den talep edin.

 


 


   ??????????? ????? BdKEP:

???????? ??????? ??? ?????????? 2035 - ?????????????? ?????????? ??????????? ???????????? ??????? CEP | ?????????? ??????? 31.10.2022 | 15:00

??????????? ?? 2035 ???? ???????? ??????? ??? ???????? ???????????? ???????? ??? ?????? #??????????? ???????????? ??????? ??????? ???????? ??????? ??? ?????? #???. ??? ?????????? ? ??????????? ???????? ?????? ????? ?? ?? ????? ??????????-???????? ??????????. ???????????? ?????? ??????????? ? ?????? ????? ??????????? ????? ?????? ?????? ??????? ?????????? ?????. ????????? ??????????? ???????????? ??????? ?? ????????? ??????? ???????? CEP ??????? ????????? ?? #??????????? ?? ?????? ????????????? ?????? ???????. ??????? ??? ??????? ????????? ??? ?????????? ????? #???????????.

?? ??????? ???? ?? ?????? ???, ???????? ???? ?????. ????????? ?????????? ?? ????????????? ???????? ??? ????????. ? ????????? ??????? ????? ????? ???? ? ????? ???????. ??, ? ???? ?????, ?????????? ?? ?????? ????????? ?? ????????? ????.

?????? ???????????? ????? ?

 • ?????? ??????? ????? ????? ???? ?????? ??????????? ?? ????????? ???????? ?????.
 • ?????? ????? ??????????? ??????????-???????? ????? ?? ?? ?????? ?? ?????? ???.
 • ?????????? ??????? ????????? ????????????? ????????
 • ???????? ????????? ? ?????????? ?????????
 • ?????????????? ?????????? ? ????????, ?????????? ?? ???????????, ? ????? ?????????? ????? ???? ?? ????????? ??? ??????????? ?? ??????????????.

????, ??? ????? ??????????, ??????? ?????????? ???? ??? ??????? ????? support@bdkep.de ??? DM.

BdKEP | Berlin, 31. October 2022

Andreas Schumann
Chairman BdKEP

Photo

Photo by Thomas Geldmacher from KEP-WiDi

Zurück

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 3 plus 1.